Het onderwijs hero rehobothschool

Het onderwijs

Vanuit Geloof, Hoop en Liefde onderwijzen en aansluiten bij het unieke talent van iedere leerling

Algemene onderwijsvisie 

Op de Rehobothschool staat het geloof in God als Schepper centraal, waarbij kinderen worden gestimuleerd om te groeien in verantwoordelijkheid en breed te ontwikkelen. De school biedt een veilige omgeving met duidelijke structuur en werkt samen met ouders om een positief en stimulerend onderwijsklimaat te creëren, waarin leren, ontwikkelen en samenwerken centraal staan.

Het onderwijs onderwijsvisie rehobothschool

Onderbouw

Kleuters ontwikkelen zich sprongsgewijs in een gemengde groep 1/2, waar thematisch leren en spel centraal staan, ondersteund door observaties en een leerlingvolgsysteem voor individuele vorderingen en ouderbetrokkenheid.

Middenbouw

De middenbouw van de Rehobothschool, bestaande uit groepen 3 t/m 5, begint elke dag met lezen en een Bijbelse opening, voordat ze zich richten op kernvakken. Het onderwijs is afgestemd op leeftijdsontwikkeling, waarbij er nadruk ligt op zelfstandigheid, kritisch denken en sociaal-emotionele ontwikkeling, met een verschuiving naar zaakvakken vanaf groep 5.

Bovenbouw

De Rehobothschool richt zich op de bovenbouw van groep 6 t/m 8, waar elke dag begint met lezen en een dagopening met Bijbelse geschiedenis, liederen/zangen en gebed. De lessen omvatten kernvakken met differentiatie, digitale ondersteuning en zelfstandig werken, inclusief aandacht voor sociale en emotionele ontwikkeling met behulp van de Kanjertraining en voorbereiding op de overgang naar vervolgonderwijs.

Verrijkingswerk

Op de Rehobothschool is er aandacht voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben. In alle klassen stellen we denkvragen op verschillende niveaus. Ook is er ruimte voor extra pluswerk. Sommige kinderen hebben daarnaast extra verrijking nodig.

In de kleuterklassen werken we met een Kleuterlab. De juf werkt hier één keer per week met een groepje kinderen. Rondom een thema lossen de leerlingen een probleem op. Hierbij leren de kinderen denken en oplossingen en tegelijkertijd hoeft niet alles te lukken. Van proberen kun je leren!

In de groepen 3 en 4 wordt er doorbrekend gewerkt met de onderwijsmethode van Briljant. Het betreft een projectmatige manier van werken, waarbij de nadruk ligt op analyseren, evalueren en creëren.

Vanaf groep 5 wordt er vooral op individuele behoeften van leerlingen ingestoken. Leerlingen worden begeleid door een extra leerkracht, die zeer expliciet in overleg met de groepsleerkracht de verdiepende stof aanbiedt. Ook wordt er gewerkt aan de sociale vaardigheden. In de klas wordt een selectie gemaakt van de te maken stof. Daarna gaat de leerling verder werken in zijn/haar eigen map met verrijkingsmateriaal.

Home bestuur rehobothschool

Leerplek voor leerkrachten

Niet alleen de leerlingen leren, we leren ook zelf als team. Door het werken met leerteams werken we in groepen de ontwikkelthema’s verder uit. Zo komen we met doelen voor de school. We vinden het belangrijk om te leren van elkaar en om samen één heldere lijn te hanteren in de school. Wat we afspreken leggen we vast in zogenaamde kwaliteitskaarten. Deze kaarten gelden als leidraad voor de uitvoering, maar we gebruiken ze ook om onze aanpak te delen met nieuwe collega’s en studenten/stagiaires.

Aanmelden cta rehobothschool

Aanmelden?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op De Rehobothschool, waar hoe we met elkaar omgaan en Gods liefde centraal staan in ons onderwijs.

Downloads

  • Protocol 1
  • Protocol 2
  • Document 1
  • Document 2

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten