Het onderwijs onderwijsvisie rehobothschool

Algemene onderwijsvisie 

Onze visie op onderwijs, opvoeding en geloof vloeit voort uit onze identiteit. Deze wordt gevoed door het geloof in onze Heere Jezus Christus. Dat is de basis van waaruit we werken, leren en leven binnen onze schoolgemeenschap.

Home bovenbouw rehobothschool
Visie kernopdracht rehobothschool

Kindgerichte ontwikkeling

Op de Rehobothschool geven we waarde(n)vol onderwijs. Daardoor voeden we kinderen op tot zelfstandige en verantwoordelijke individuen, levend in afhankelijkheid van God. We stimuleren elk kind om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en talenten, vaardigheden en interesses te ontdekken en te ontwikkelen. We bieden daarvoor een veilig werk- en leerklimaat aan waarbinnen ouders, kinderen en team respectvol met elkaar omgaan.

Individuele Ontplooiing

Wij zien elk kind als schepsel van God met unieke gaven en eigenschappen. Vanuit onze christelijke identiteit willen we de kinderen daarom stimuleren zich optimaal te ontplooien en te groeien in verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling. Daarbij houden we rekening met de verschillen tussen leerlingen. Mocht ons onderwijs en de zorg die wij op school leveren tekortschieten, dan zoeken wij met ouders naar een plek waar hun kind beter tot zijn of haar recht komt. 

Wij zien elk kind als schepsel van God met unieke gaven en eigenschappen. Vanuit onze christelijke identiteit willen we de kinderen daarom stimuleren zich optimaal te ontplooien en te groeien in verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling. Daarbij houden we rekening met de verschillen tussen leerlingen. Mocht ons onderwijs en de zorg die wij op school leveren tekortschieten, dan zoeken wij met ouders naar een plek waar hun kind beter tot zijn of haar recht komt. 

School knutselen rehobothschool
Visie samen groeien rehobothschool

Samen groeien

Leerlingen staan niet op zichzelf. Zij maken onderdeel uit van een groep. Het is belangrijk dat zij leren hierin een weg te vinden en te groeien van het op zichzelf gericht zijn tot kinderen die omzien naar elkaar. Op deze manier bereiden we ze voor om in de maatschappij te participeren. 

Bewust Ontwikkelen

Daarnaast leren we leerlingen onderzoeken wat hen beweegt en waar zij voor willen staan. Zij mogen er zijn, binnen de grenzen die bepaald worden door liefhebben van dat wat goed en waar is, met respect voor zichzelf, anderen en God en Zijn schepping. 

Mensen hebben een ingeschapen drang tot leren. Zij willen zich ontwikkelen, groeien en hun talenten ontplooien. Om dat te (be)geleiden bieden wij onze leerlingen structuur, richting en rust. We moedigen hen aan om open te staan voor nieuwe indrukken in de natuur, in boeken, in het leven. Op deze manier verwonderen zij zich over God en Zijn goede schepping.

Samen leren

Daarbij sluiten we zoveel als mogelijk aan bij de leefwereld en leeftijdsfasen van kinderen. Elke keer dagen we hen uit om een volgend stapje te nemen. Dat vraag aandacht, tijd en geduld van leerkrachten en ook van de groep. Op die manier leren we allemaal van en met elkaar.

Want leren doen we gemeenschappelijk. Dat beperkt zich niet tot de klasomgeving: ook thuis is een belangrijke rol weggelegd in het spreken over elkaar, de opvoeding en stimulatie van zowel grenzen accepteren als nieuwe dingen ontdekken. Daarom vinden we het contact met ouders van groot belang. Zij spelen een niet te onderschatten rol in het hele groeps- en schoolgebeuren.

Aanmelden cta rehobothschool

Aanmelden?

Maak een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op De Rehobothschool, waar hoe we met elkaar omgaan en Gods liefde centraal staan in ons onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten