Ouders banner rehobothschool

Ouderbetrokkenheid

Oudercommissie

Op de Rehobothschool is er een Oudercommissie en deze commissie is samengesteld uit ouders die hand- en spandiensten verlenen. Zij helpen bij diverse activiteiten, zoals koffieschenken voor de ouders bij een project op school, plein versieren bij het Koningsfeest, het decoreren van de kerk bij vieringen, et cetera. 

Er is regelmatig overleg tussen vertegenwoordigers vanuit het team en de Oudercommissie.

School bestuur rehobothschool

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op de Rehobothschool is een belangrijk orgaan dat de belangen van zowel ouders als personeel vertegenwoordigt. Het is betrokken bij het beleid en de besluitvorming van de school. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten van een medezeggenschapsraad op onze basisschool:

Waarom is een medezeggenschapsraad op de Rehobothschool belangrijk?

  • De MR is belangrijk, omdat het een forum biedt waarin ouders en personeel inspraak hebben in het beleid en de gang van zaken op de school.
  • De MR kan de kwaliteit van het onderwijs bevorderen door bijvoorbeeld mee te denken over onderwijskundige vernieuwingen, het schoolbudget en het welzijn van leerlingen en personeel.

Hoe is de medezeggenschapsraad samengesteld bij ons op de Rehobothschool?

  • De MR bestaat uit een gelijk aantal leden vanuit de ouders en het personeel van de school. Bij ons op school gaat het om 3 ouders en 3 leerkrachten.
  • Leden worden verkozen door hun achterban (ouders of personeel) tijdens verkiezingen of door middel van voordrachten.
  • Onze directeur-bestuurder is adviserend lid van de MR.

Wat zijn de taken van de medezeggenschapsraad bij ons op de Rehobothschool?

  • De MR heeft advies- en instemmingsbevoegdheden ten aanzien van belangrijke beleidszaken zoals onderwijskundige doelstellingen, het schoolplan, de begroting en het beleid rondom personeel.
  • De MR fungeert als klankbord voor ouders en personeel en kan hun belangen behartigen bij de schoolleiding.
  • De MR kan ook zelf initiatieven nemen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren of om bepaalde onderwerpen op de agenda te zetten.

Ouderparticipatie

Ouders zijn ontzettend belangrijk voor onze school! Zij zijn betrokken op het welbevinden van hun kinderen en de lijnen tussen leerkracht en ouders zijn kort. Het is duidelijk dat ouderbetrokkenheid noodzakelijk is voor goed onderwijs. Daarnaast denken ouders formeel mee in de medezeggenschapsraad. 

Ook vinden we het belangrijk dat we gezamenlijk de schouders zetten onder de praktische kant van het schoolgebeuren. Naast hen die zich in de oudercommissie inzetten, vragen we ouders bijvoorbeeld mee naar excursies en helpen velen met overblijven of met de schoonmaak van ruimtes en speelgoed. Met elkaar zorgen we ervoor dat kinderen zich welkom voelen en dat onderwijs binnen een veilige en schone omgeving plaatsvindt. Elke klas heeft een of meerdere klassenouders die zorgen voor de kleinere hand- en spandiensten die voor die specifieke groep gedaan kunnen worden. 

Tot slot willen we dat ouders zich gehoord weten. Zij kunnen altijd een leerkracht, een intern belegeider, de teamleider of de directeur aanschieten als zij ergens mee lopen.

Home bestuur rehobothschool

Gebedsgroep

Wat is een christelijke school zonder gebed? We geloven en belijden dat God ons kent (Hebr. 4:13). Hij weet wat kinderen bezighoudt, wat zich binnen gezinnen afspeelt en met welke zorg of zegen wij leven. Tegelijk is het de wens van elke gelovige om onze Schepper te loven en te danken en dat wat er zich afspeelt in het leven ook voor Hem neer te leggen in het gebed. We zijn dankbaar dat we dat dagelijks kunnen en mogen doen!

Elke maand komt een groep ouders bijeen om voor de school te bidden; voor de grote dingen die spelen en ook voor alles wat kinderen zelf aandragen vanuit hun leven. Doel van deze groep is om de betrokkenheid van ouders onderling te creëren en om gestalte te geven aan de opdracht van onze God (Filippenzen 4:6,7): Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Leeravontuur cta rehobothschool

Word deel van ons leeravontuur

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten