Visie hero rehobothschool

Kernopdracht

Voor onze vereniging is de Bijbel als Woord van God de belangrijkste leidraad bij onderwijs en opvoeding. Onze opvoeding is gericht op de liefde van God door Zijn Zoon Jezus Christus en heeft invloed op de liefde voor elkaar en voor de schepping. Wij realiseren onderwijs vanuit deze grondslag, die wij mede vertaald zien in de Drie Formulieren van Enigheid. Daarbij willen we aansluiten bij de traditie en het belijden en beleven van Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen. We hechten er grote waarde aan dat christenen die dit met ons delen zich thuis voelen in onze scholen. Onze scholen zijn herbergzaam en onze leerlingen krijgen gelegenheid om te leren met hoofd, hart en handen.

Visie kernopdracht rehobothschool

In deze Kernopdracht komen vijf elementen naar voren:

1. ‘volgens de traditie’  wil zeggen: we staan en we handelen naar de traditie van de reformatie, het gereformeerd protestantisme en de evangelisch protestante beweging. Door de Drie Formulieren van Enigheid als traditie te benoemen, proberen we uit te drukken dat we op dit punt zo inclusief mogelijk willen zijn: reformatorische christenen, leden van de Gereformeerde Bond, confessionelen en evangelische christenen worden erkend in historie en geloofsbeleving. In een metafoor uitgedrukt: onze scholen zijn geen weiland met een hekje erom, maar het zijn grazige weiden met in het midden een Bron waar we samen uit drinken. We gaan verbonden aan deze Bron met elkaar om.

Het woord traditie drukt verder uit dat christelijke gebruiken, gedragingen, normen en waarden, en rituelen centraal staan in onze scholen. Het woord traditie drukt uit: zo zijn onze christelijke manieren.

2. aansluiten bij het belijden’  betekent: we geven onderwijs dat aansluit bij de Bijbelgetrouwe geloofsgemeenschappen, met als inhoud het geloof zoals de Bijbel dat door middel van de Heilige Geest ons onderwijst.

3. ‘aansluiten bij het beleven’  betekent dat het geloof ook echt is en met het hart beleefd wordt, dat er een persoonlijke relatie met God, Jezus en de Heilige Geest is.

4. ‘herbergzame scholen’  wil twee vormen uitdrukken:

a. dat we herkenbaar zijn voor de achterban, maar ook open staan voor kinderen van ouders die onze identiteit respecteren. In de kennismaking met school besteden we hier zorgvuldige aandacht aan. We hebben een open toelatingsbeleid.
b. dat we groeien naar inclusiever onderwijs. We willen lerend zijn en ons ontwikkelen, om zo thuisnabij onderwijs na te streven. De grens van wat mogelijk is moet liggen waar het welbevinden van het kind of de groep in het geding komt.

5. ‘hoofd, hart en handen’  maakt ten slotte duidelijk dat we onderwijs willen geven dat recht doet aan heel het kind in alle facetten. Ons onderwijs is cognitief, maar dat niet alleen. Het is praktisch, vormend en boort allerlei talenten van de kinderen aan. Met ‘hart’ duiden we aan dat onze kinderen een ziel hebben. In onze scholen ‘leiden we op’, eerstens voor het Koninkrijk van God, dat in deze wereld reeds begint en straks eeuwige werkelijkheid is. Dat is heilzaam voor de maatschappij.

Kernwaarden

Usp icoontje Bethelschool

Veelzijdigheid

We geven vorm aan divers onderwijs. Daarbij variëren we in werkvormen, stimuleren we talentontwikkeling en maken we gebruik van elkaars kwaliteiten als leerling en leerkracht. Dit doen we in de driehoek van denken, willen en voelen. In het lesgeven gaan we flexibel om met de lesmethodes waarmee we werken. Daardoor is er meer ruimte om de veelzijdigheid van leerkracht en leerling te benutten. We leren zo mét en van elkaar.

Usp icoontje Bethelschool

Verantwoordelijkheid

We nemen onze verantwoordelijkheid om goed onderwijs te geven in samenwerking met kinderen en hun ouder(s). Daarbij zoeken we samen met de leerling naar talenten en gaven om die te ontwikkelen. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces en stimuleert daarmee zijn/haar medeleerling of collega om te zorgen voor een klimaat waarbij we komen tot geloofsvorming en identificatie.

Usp icoontje Bethelschool

Veiligheid

We werken met duidelijke regels. We spreken elkaar aan en zijn betrouwbaar voor elkaar. Daarmee creëren we met elkaar een veilig pedagogisch klimaat waarin ieder mag leren. Herkenbaarheid in eenduidige taal en routines versterkt deze veiligheid binnen de klas en in onze school. Daarbij zijn vertrouwen, waarderen en respecteren woorden en waarden waarmee we iedere dag werken.

Usp icoontje Bethelschool

Betrokkenheid

We leren kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Als leerkrachten werken we aan onze eigen ontwikkeling. We maken onze keuzes weloverwogen. We nemen elkaar mee in reflectie en ontwikkeling.

Rust is bij dit alles een waardevol fundament. Rust is geen stilstand, maar wel een voorwaarde om tot leven en leren te komen. 

Leeravontuur cta rehobothschool

Word deel van ons leeravontuur

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten