Klachtenregeling

Sinds 1998 is er voor alle scholen een uniforme, wettelijk verplichte klachtenregeling. De volledige regeling ligt op school ter inzage.
Volgens deze regeling kunnen ouders en/of leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel van de school. In de meeste gevallen zal het gebruikmaken van de officiële procedure niet nodig zijn. Immers als u een klacht heeft gaat u allereerst naar degene die het betreft. Zo zullen de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in goed onderling overleg worden afgehandeld en krijgen ze de plek die ze verdienen, namelijk als signaal naar de school of naar elkaar. Het kan voorkomen dat de gesprekken niet tot overeenstemming leiden. Dan kan men zich bij de contactpersoon van de school vervoegen. Dit is de directeur. Hij zal met u en de leerkracht in gesprek gaan met als doel tot een oplossing van het conflict te komen.
Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan kan de klager verwezen worden naar de vertrouwensarts, naar de vertrouwensinspecteur van het basisonderwijs of naar de landelijke klachtencommissie waaronder de school ressorteert.

Vertrouwenspersoon:
Juf Tineke Mulder
Juf Mirjam van Lagen

Externe Vertrouwenspersoon:
GGD Hollands Midden
Secretariaat Jeugdgezondheidszorg
tel: 088 - 308 33 42
e-mail: externevertrouwenspersoon@ggdhm.nl

Onderwijsinspectie:
Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
tel: 088 - 669 60 00

Vertrouwensinspecteur:
Bij de Inspectie van het Onderwijs werkt een klein team van vertrouwensinspecteurs. Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen kunnen de vertrouwensinspecteur benaderen wanneer zich in of rond de school problemen voordoen op het gebied van:
• seksuele intimidatie en seksueel misbruik
• lichamelijk geweld
• grove pesterijen
• extremisme en radicalisering

De vertrouwensinspecteur is tijdens kantooruren bereikbaar op tel: 0900 - 111 31 11

Landelijke klachtencommissie van primair- en voortgezet onderwijs

Zie: www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

Advies en Meldpunt Kindermishandeling

tel: 0900 - 123 12 30