Samenstelling van het team

Directeur

De school wordt geleid door de directeur, die deel uitmaakt van het managementteam, dat gevormd wordt door de twee directeuren van de Hervormde scholen in Waddinxveen.

Bouwcoördinator

Twee leerkrachten hebben naast hun lesgevende taak ook de functie van bouwcoördinator. Dit betekent dat zij leiding geven aan de vergaderingen van de onderbouw- of bovenbouwleerkrachten en verantwoordelijk zijn voor het maken en bewaken van inhoudelijke afspraken.

Groepsleerkracht

De verschillende groepen staan onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten.  De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep. Hij/zij geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten bij en rapporteert intern aan de IB-er en directeur en extern aan de ouders. Diverse groepsleerkrachten binnen de school hebben een bijzondere taak, zoals de Rekencoördinator en de Taalcoördinator. Deze collega’s zijn naast hun onderwijstaak verantwoordelijk voor een specifiek deel van het onderwijskundig beleid van de school. 

Interne begeleider

De interne begeleiders zijn belast met de coördinatie van het afnemen van toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem. Aan de hand van deze toetsresultaten en in overleg met de leerkracht wordt bepaald wie extra hulp nodig heeft. Zij voeren de leerling-besprekingen en onderhouden de contacten met externe deskundigen. Er zijn twee intern begeleiders, mevrouw van der Roest voor de groepen 0-4 en mevrouw Boekhout voor de groepen 5-8.

Remedial teacher

De Remedial teacher begeleidt leerlingen die voor extra begeleiding in aanmerking komen. Dit wordt vooraf besproken met de leerkracht en de intern begeleider. Deze begeleiding vindt buiten de groep plaats.

Managementassistente

Twee dagdelen per week is een managementassistente aanwezig. Zij verzorgt de leerlingenadministratie en voert verder allerlei administratieve werkzaamheden uit.

Onderwijsassistente

De onderwijsassistente ondersteunt de leerkracht bij het geven van de lessen. Zij begeleidt bijvoorbeeld leerlingen in groepjes en verricht andere ondersteunende taken.

Schoolassistente

De schoolassistente verricht allerlei voorkomende werkzaamheden binnen de school, zoals kopieerwerk, het bijhouden van het magazijn en andere ondersteunende werkzaamheden.