Samenstelling van het team

Directeur-bestuurder
De school wordt geleid door de directeur. Hij maakt deel uit van de directie van de twee Hervormde scholen in Waddinxveen. Beide directeuren-bestuurders zijn gemandateerd voor alle bestuurlijke taken. 

Bouwcoördinator
Twee leerkrachten hebben naast hun lesgevende taak ook de functie van bouwcoördinator. Zij maken deel uit van het managementteam dat samen met de directeur en de intern begeleiders gevormd wordt. Dit betekent dat zij leiding geven aan de vergaderingen van de onderbouw- of bovenbouwleerkrachten en verantwoordelijk zijn voor het maken en bewaken van inhoudelijke afspraken.

Intern begeleider
De intern begeleiders coördineren het onderwijs. Dit komt onder andere tot uitdrukking bij het afnemen van toetsen in het kader van het leerlingvolgsysteem. Aan de hand van deze toetsresultaten en in overleg met de leerkracht wordt bepaald welke leerling extra hulp nodig heeft. Zij voeren de leerlingbesprekingen en onderhouden de contacten met externe deskundigen.De intern begeleiders vormen samen met de bouwcoördinatoren en de directeur het managementteam van de school.

Groepsleerkracht
De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het onderwijs in de groep. Hij/zij geeft vorm aan het onderwijsprogramma, houdt de resultaten bij en rapporteert intern aan de intern begeleider en directeur en extern aan de ouders. Diverse groepsleerkrachten binnen de school hebben een bijzondere taak, zoals de rekencoördinator en de taalcoördinator. Deze collega’s zijn naast hun onderwijstaak verantwoordelijk voor een specifiek deel van het onderwijskundig beleid van de school. 

Onderwijsassistent/Leerkrachtondersteuner
De onderwijsassistent en/of leerkrachtondersteuner ondersteunt de leerkracht bij het geven van de lessen. Hij/zij begeleidt bijvoorbeeld leerlingen in groepjes en verricht andere ondersteunende taken.

Managementassistente
Een aantal dagdelen per week is een managementassistente aanwezig. Zij verzorgt de leerlingenadministratie en voert verder allerlei administratieve werkzaamheden uit.

Schoolassistente
De schoolassistente verricht allerlei voorkomende werkzaamheden binnen de school, zoals kopieerwerk, het bijhouden van het magazijn en andere ondersteunende werkzaamheden.

Stagiairs
Het vak juf of meester leer je pas echt tijdens het werken in de klas. Wij geven daarom graag gelegenheid aan de toekomstige leerkrachten/onderwijsassistenten om praktische ervaring bij ons op school op te doen. Sommige stagiairs komen een aantal weken gedurende het jaar op school. LIO-stagiairs sluiten hun studie af met een periode van 20 weken voor een groep. De verantwoordelijkheid blijft bij de leerkracht van die groep.