Medezeggenschap

Wat doet de MR?
Iedere school in Nederland heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Een MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en een afvaardiging van ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan, nieuwe beleidsvoornemens, verbeteringen en vernieuwingen in het onderwijs, het jaarrooster en het overblijven.

De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie van een school de MR om advies en instemming moet vragen. In het geval van adviesrecht mag de MR adviseren over een voorgenomen besluit. De bestuurders mogen het advies naast zich neerleggen, maar moeten het advies wel serieus overwegen en vervolgens duidelijk communiceren waarom het advies wel of niet is gevolgd. Adviesrecht heeft niet alleen betrekking op een voorgenomen besluit van het bestuur, maar de MR heeft ook het recht op eigen initiatief voorstellen te doen. Instemming betekent dat een voorgenomen besluit van de directie pas uitgevoerd mag worden ná instemming van de MR. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het schoolplan, het formatieplan, regels op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (ARBO), de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolgids. Naast de formele bevoegdheden van de MR, is zij tevens een klankbord voor de directie en een spreekbuis voor ouders.

Samenstelling MR
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar is vaak een deel van de vergaderingen aanwezig om agendapunten vanuit de directie toe te lichten en te bespreken. Als ouders hebben Bjorn Schouten, Ton Vink (voorzitter) en Evelien van Vuuren zitting in de MR. Vanuit het personeel zijn dat Marjan Luteyn, Marja Verweij en Mariëtte van Zeelst.

Vergaderingen
De MR van de Rehobothschool vergadert ongeveer zesmaal per jaar. Alle vergaderingen zijn openbaar tenzij de MR besluit dat (een deel van) de vergadering besloten is. De leden kunnen hiertoe besluiten als er bijvoorbeeld zaken besproken zullen worden die personen betreffen. Alle vergaderingen in het afgelopen schooljaar waren openbaar. De agenda van de MR vergaderingen kent een aantal vaste onderwerpen. Daarnaast worden actuele ontwikkelingen op de agenda gezet. Na elke vergadering volgt een kort verslagje op Social Schools.

E-mailadres: rehobothmr@nhswaddinxveen.nl