Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) is een adviesorgaan ten behoeve van het bestuur en tevens een overlegplatform tussen het team en de ouders. Naast adviseren kan de MR ook zelf zaken aankaarten bij het bestuur of schoolleiding. Zij bespreekt aangelegenheden die de school betreffen en stelt praktische zaken aan de orde, die de leerlingen en het onderwijs ten goede komen. De MR stelt zich ten doel een goede relatie te bevorderen tussen school en ouders. Zij levert aldus een bijdrage aan het realiseren van een open en goede verstandhouding tussen onderwijzend personeel en ouders. Vanuit de MR worden twee leden afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de twee Hervormde scholen in Waddinxveen.

In de medezeggenschapsraad nemen drie ouders en drie teamleden zitting. De directeur is adviserend lid van de medezeggenschapsraad. 

U kunt de MR bereiken via onderstaand e-mail adres: 

rehobothmr@nhswaddinxveen.nl