Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) is een adviesorgaan ten behoeve van het bestuur en tevens een overlegplatform tussen het team en de ouders. Naast adviseren kan de MR ook zelf zaken aankaarten bij de toezichthouders of schoolleiding. Er wordt gesproken over aangelegenheden die de school betreffen en stelt praktische zaken aan de orde, die de leerlingen en het onderwijs ten goede komen. De MR stelt zich ten doel een open en goede verstandhouding tussen school en ouderse te realiseren.  Vanuit de MR worden twee leden afgevaardigd naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de twee Hervormde scholen in Waddinxveen.

In de medezeggenschapsraad nemen drie ouders en drie teamleden zitting. De directeur is adviserend lid van de medezeggenschapsraad. 

U kunt de MR bereiken via onderstaand e-mail adres: 

rehobothmr@nhswaddinxveen.nl