Bestuursstructuur

Het toezichthoudend bestuur is gekozen vanuit de ledenvergadering en vervult daarmee de functie van bevoegd gezag. De vereniging draagt in feite het besturen op aan de gekozen bestuurders. De verantwoordelijkheid van het bestuur is om namens de leden van de vereniging ervoor te zorgen dat de scholen hun doel bereiken, zoals verwoord in de missie en visie van de scholen.

Voor de uitvoering van de bestuurlijke verantwoordelijkheid is gekozen voor een toezichthoudend bestuur. Dit houdt in dat het bestuur de kaders voor het beleid vastlegt en erop toeziet dat het opgestelde beleid uitgevoerd wordt.

De dagelijkse leiding en de uitvoering van het beleid is gemandateerd aan de directeuren-bestuurders van de scholen. Zij worden ondersteund door drie teamleiders per school. Samen vormen zij het managementteam.

Toezichthoudend Bestuur

  • Voorzitter:                 Dhr. M. C. (Marco) de Rooij
  • Secretaris:                  Mw. N. (Nathalie) Matze- Noorlander
  • Penningmeester:   Dhr. W. (Willem)  Anker
  • Bestuurslid:              Dhr. I.C. (Christian) Hokke
  • Bestuurslid:              Mw. D.K. (Davita) de Jonge-Dijkstra    
  • Bestuurslid:              Dhr.  C. (Corné) van der Kruijt
  • Bestuurslid:              Dhr.  A.J.  (Bram) Poot

U kunt direct contact opnemen met het bestuur via: toezichthouder@nhswaddinxveen.nl

Het postadres van de vereniging is: 
Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlandse hervormde Christelijke Scholen te Waddinxveen
Lindengaarde 17a
2742PT Waddinxveen

De vereniging

De  Bethelschool en de Rehobothschool gaan uit van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen te Waddinxveen. Deze vereniging is opgericht in 1936. Het doel van de vereniging is het in stand houden van basisscholen die de Bijbel als het Woord van God als grondslag erkennen, zoals verwoord in de drie formulieren van Enigheid.

Strategisch beleidskader

Recent is een nieuw strategisch beleidskader opgesteld. Dit document geeft beide teams richting en professionele ruimte  om  hun koers te bepalen in de schoolplannen. 

Documenten

Jaarverslag 2022