Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba. De scholen werken binnen Berséba samen om voor elke leerling een passende onderwijsplek te vinden. Bij het realiseren van die passende plek zijn binnen Berséba een paar uitgangspunten van kracht:

  1. We streven naar thuisnabij onderwijs voor uw kind. Dat betekent dat de basisschool als eerste aan zet is om binnen de school goede ondersteuning te realiseren met de middelen, die ze daarvoor -onder andere van Berséba- ontvangt. 
  2. Deze ondersteuning vindt zo veel mogelijk plaats in en rond de groep.
  3. Als dit niet toereikend is, verwachten we van de school dat ze met inzet van deskundigen van buiten de school goede ondersteuning voor uw kind op de basisschool realiseert. 
  4. We verwachten van de scholen dat teamleden binnen de school samenwerken onder het motto: Elke leerling is mijn leerling.
  5. We streven naar een goede afstemming met ouders/verzorgers. Ook hierbij het is kernwoord: samen. Samen praten en samen werken aan de ontwikkeling van uw kind om met elkaar tot goede hulp van het kind te komen en ook de leerkracht te ondersteunen.

De intern begeleider van de school vervult naast de leerkracht een belangrijke rol om de juiste ondersteuning voor uw kind te realiseren. Op elke school is een ondersteuningsteam aanwezig. In dit team werkt de school samen met deskundigen van buiten de school. Het kan nodig zijn om uw kind in het ondersteuningsteam te bespreken. Werkend vanuit de genoemde uitgangspunten zal voor het kind steeds bekeken worden welke ondersteuning nodig is. Berséba hecht er waarde aan dat het ondersteuningsteam nauw samenwerkt met ouders/verzorgers en leerkrachten. Ouders/verzorgers en leerkrachten zullen daarom altijd betrokken moeten zijn bij het overleg in het ondersteuningsteam. Passend onderwijs is een ontwikkeling. Dat geldt ook voor de uitgangspunten die hierboven zijn genoemd. Als school spannen we ons in om de uitgangspunten van passend onderwijs tot uitvoering te brengen.

Opvoeding en onderwijs vraagt veel, zowel van ouders/verzorgers als van leerkrachten. Zij hebben te maken met hetzelfde kind. We vinden het van belang dat binnen onze school ouders en leerkrachten steeds met elkaar in gesprek zijn rondom de vraag: hoe kunnen we dit kind het beste helpen, om de gaven die het heeft tot ontwikkeling te laten komen? Meer informatie over het samenwerkingsverband Berséba kunt u vinden op: www.berseba.nl

In samenwerking met Berseba is het schoolondersteuningsprofiel  opgesteld.  Hierin wordt beschreven welke zorg op onze school geboden kan worden.