Identiteit en visie

Identiteit

De Rehobothschool is een christelijke basisschool. Dit betekent dat de Bijbel en het christelijk geloof een belangrijke plaats innemen binnen ons onderwijs. Wij geloven dat onze relatie met God verbroken was door onze eigen schuld, maar we mogen weten dat Jezus Christus gestorven is om deze relatie weer te herstellen. Hiervoor worden we geroepen tot geloof en bekering. We mogen de genadige liefde van God ontvangen en weer uitdelen aan elkaar. Onze visie op onderwijs, opvoeding en geloof vloeit hieruit voort.

Op onze school is de Bijbel de leidraad bij alles wat we doen en laten. Elke dag beginnen we met gebed, gevolgd door een Bijbelverhaal of Bijbelse verwerking. Bij de andere vakken, met name Biologie, Geschiedenis en Aardrijkskunde, wordt de leerstof behandeld vanuit onze christelijke visie. We erkennen de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, nader uitgelegd door de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels.

Wij zien elk kind als schepsel van God met unieke talenten, gaven en eigenschappen. Vanuit onze christelijke identiteit willen we de kinderen daarom stimuleren zich optimaal te ontplooien. Daarbij houden we rekening met de verschillen tussen leerlingen. We denken dan aan minderbegaafde leerlingen, maar ook aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. Bij ons is er ruimte voor iedereen en bieden we onderwijs voor de Toekomst.

Visie

Onze visie wordt gevoed door het geloof in onze Heere Jezus Christus. Dat is de basis van waaruit we werken, leren en leven binnen onze schoolgemeenschap.

Op de Rehobothschool geven we waarde(n)vol onderwijs. Daardoor voeden we kinderen op tot zelfstandige en verantwoordelijke individuen, levend in afhankelijkheid van God. Daarom stimuleren we ieder kind om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en zijn talenten, vaardigheden en interesses te ontdekken en te ontwikkelen. We bieden daarvoor een veilig werk- en leerklimaat aan waarbinnen ouders, kinderen en team respectvol met elkaar omgaan.

Bovenstaande visie komt tot uiting in de sfeer die er is in onze school. We zijn een school waarin aandacht is voor elkaar en een ontspannen sfeer heerst. Rustis voor ons een belangrijke waarde die voor onze kernwaarden een belangrijke ondersteunende functie heeft. Deze rust zien wij als voorwaarde om te komen tot persoonlijke groei en ontwikkeling van iedere leerling en teamlid.

Onze missie is om niet alleen aandacht te hebben voor de cognitieve ontwikkeling, maar juist ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van iedere leerling. We stimuleren de betrokkenheid op elkaar en op de eigen ontwikkeling. We bieden ruimte voor verschillen die er zijn tussen kinderen en richten ons onderwijs hierop in. Zo krijgt ieder kind wat het nodig heeft. We geven de kinderen mee dat ieder mens voor God van gelijke, grote waarde is. Hiermee leggen we de basis voor de toekomst. Ons onderwijs omschrijven we daarom in ons motto:

“Rehobothschool, onderwijs voor de Toekomst”