Identiteit en visie

Identiteit

De Rehobothschool is een christelijke school. Ook in de naam komt dat tot uitdrukking. De naam is te vinden in Genesis 22:26 en betekent: “De Heere heeft ruimte gemaakt”. 

De Rehobothschool is een school met de Bijbel, die richtsnoer voor ons handelen is. We zien de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, nader uitgelegd door de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels. Deze grondslag vormt het uitgangspunt bij een regelmatige bezinning over de visie op mens en kind. Uitgaande van de wetenschap dat onze relatie met God verbroken was door onze eigen schuld, mogen we ook weten dat deze verbroken relatie weer hersteld wordt door het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Hiervoor worden we geroepen tot geloof en bekering. Onze visie op onderwijs, opvoeding en samenleving vloeit hieruit voort. Deze visie moet herkenbaar zijn in al ons handelen. 

Elke dag wordt begonnen met gebed en daarna een Bijbelles. Ook bij de andere vakken, met name biologie, geschiedenis en aardrijkskunde wordt de leerstof behandeld vanuit  onze christelijke visie.

Elk kind heeft als schepsel van God unieke talenten, gaven en eigenschappen. Daarom staat in onze school de Bijbelse opdracht centraal, om te werken aan de optimale ontplooiing van de kinderen. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de individuele verschillen van de leerlingen. We denken dan aan minderbegaafde leerlingen, maar ook aan (meer)begaafde leerlingen.

Visie

De Rehobothschool is een school:

  • waar de Bijbel als Gods Woord centraal staat en de basis vormt voor al ons handelen;
  • waar we naast het geven van waarde(n)vol onderwijs, de kinderen opvoeden tot zelfstandige en verantwoordelijke individuen, levend in afhankelijkheid van God;
  • waar het doel is ieder kind als uniek schepsel te stimuleren zich zo breed mogelijk te ontwikkelen en zijn specifieke vaardigheden en interesses te ontplooien;
  • met een enthousiast en betrokken team, dat zich elke dag inzet voor de ontwikkeling van de kinderen;
  • waar ouders, kinderen en team respectvol met elkaar omgaan en zichzelf kunnen zijn;
  • waar een open houding en oprechte belangstelling voor elkaar is.

Bij de hierboven omschreven visie hoort ook een motto/missie. Zoals u kunt lezen vinden wij het erg belangrijk dat ieder kind zich binnen onze school optimaal kan ontwikkelen. We willen ruimte bieden voor verschillen die er zijn tussen kinderen en ons onderwijs hierop inrichten, zodat ieder kind krijgt wat het nodig heeft. We vinden het belangrijk dat we de kinderen ook bijbrengen dat ieder mens voor God van gelijke, grote waarde is en daarom van ons ook ruimte moet krijgen. Daarnaast willen we ook in ons motto tot uitdrukking laten komen dat wij hiervoor ook weer de ruimte krijgen van God, om Christelijk onderwijs te geven, gericht op de Toekomst. Daarom is ons motto: 

“Rehobothschool, ruimte voor iedereen”