De vereniging

Samen met de Bethelschool in Waddinxveen vormen we de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Nederlands Hervormde Christelijke Scholen te Waddinxveen. Deze vereniging is opgericht in 1936. Het doel van de vereniging is het in stand houden van basisscholen die de Bijbel als het Woord van God als grondslag erkennen, zoals verwoord in de drie formulieren van Enigheid.

Bestuursstructuur

Het bestuur is gekozen vanuit de ledenvergadering en vervult daarmee de functie van bevoegd gezag. De leden dragen in feite het besturen op aan de gekozen bestuurders. De verantwoordelijkheid van het bestuur is om namens de leden van de vereniging ervoor te zorgen dat de school haar doel bereikt, zoals verwoord in de missie en visie van de school. Voor de uitvoering van de bestuurlijke verantwoordelijkheid is gekozen voor een toezichthoudend bestuur. Dit houdt in dat het bestuur de kaders voor het beleid vastlegt en erop toeziet dat het opgestelde beleid uitgevoerd wordt. De dagelijkse leiding en de uitvoering van het beleid is gemandateerd aan de directeuren-bestuurders van de scholen.

U kunt direct contact opnemen met het bestuur via: bestuur@nhswaddinxveen.nl

Strategisch beleidskader

Recent is een nieuw strategisch beleidskader opgesteld. Dit document geeft beide teams richting en professionele ruimte  om  hun koers te bepalen in de schoolplannen. 

Jaarverslag 2018

U kunt hier het onderwijskundig en financieel jaarverslag 2018 vinden.